X
تبلیغات
رایتل

چه بیزارم از این ماندن

در این دنیا که گه تاریک و گه سرد استو ناگه می شود لبریز اندوهو همان گه غرق در حسرتو گه گاهی ، هر از گاهی میان باید و شایدکه باید رفت و شاید و مانددر این دنیا که باید بود؟ چه باید کرد؟در این دنیا که چون دل بر کسی بندیبه ترفندی همه دل بستگی هایتحبابی پوچ برآب استچه باید کرد؟من آواره خسته ، در این دنیادر این ویرانه ، وانفسا


به دنبال چه میگردمنمی دانم ، و یا شاید کهمی دانم و می ترسممی ترسم . . .می ترسم از این ظلمتاز این تاریکی ِ بی حدو بیزارم از این دل بستن و کندناز این ماندن ولی رفتنوزین عشق ِ پر از نفرتاز این سرگشتگی هایماز این دنیا ، از این تکرار بیهودهولیکن سخت پا برجاچه بیزارمچه بیزارم از این ماندنو این گه گاه و گاهی هاو شایدهاچه بیزارم از این . . .[ چهارشنبه 8 دی 1389 ] [ 01:38 ] [ زهرا ]

[ 1 نظر ]