X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

وقت است بنوشیــــم از این پس بله ها را

گفتم : بــــدوم تا تو همه فاصــــله هـــا را 
تا زود تر از واقعــــه گویم ، گله هــــــــــا را

چون آینــــه پیش تو نشستم که ببینــــی
در من اثــــر سخت ترین زلزله هـــــــــــا را

پر نقش تــــر از فرش دلم بافته ای نیست
از بس که گــــره زد به گره حوصله هــــا را

ما تلخی نه گفتنمــــان را که شنیدیـــــــم
وقت است بنوشیــــم از این پس بله ها را

بگــــذار ببینیم بر این جغد نشستــــــــــــه
یک بــــار دگـــــــــــــــر پر زدن چلچله ها را

یک بار هم ای عشق من از عقل میندیش
بگـــــذار که دل حــــــــل بکند مساله ها را

[ دوشنبه 30 خرداد 1390 ] [ 23:45 ] [ زهرا ]

[ 7 نظر ]