دل من می ترســـــــــــد!!

همه جا 
غرق
ســـــــــــکوت

کوچه ها
رو به
غـــــــــــــروب

همه جا
تاریـــــــــــــک است

پیش رو تاریـــــکی،

پشت سر تاریـــــکی

دل من
می ترســـــــــــد!!

تــــــــــرس هم تکراریســــــــــت!


[ پنج‌شنبه 27 مرداد 1390 ] [ 03:18 ] [ زهرا ]

[ 16 نظر ]