پـَـَـ نــه پـَـَــــ .....

رفتـــم بــه کنـــار دلــبرم با شــادی ...

گفتـا کـه چـه خوب یاد من افتــادی ...

گفتـم صـنما تــو عشق را استـادی !

گفتا پـَـَـ نــه پـَـَــــ تو یاد من میدادی...


[ یکشنبه 6 شهریور 1390 ] [ 01:37 ] [ زهرا ]

[ 24 نظر ]