نشانی تو...

نشانی تو فقط


بغض همه ی سنگ ها و


یک دلِ سیر گریه کردن ابرهاست٬


و سرخی نشکفته یک خاک٬


پریدن اولین سهره ی بیدار٬


و دست خطی ساده٬ پریده رنگ


از نامه ای که هیچگاه به مقصد نرسید.


   ...


نشانی تو...


راستی نشانی تو کجاست؟!


[ پنج‌شنبه 31 شهریور 1390 ] [ 03:34 ] [ زهرا ]

[ 19 نظر ]