انتــظار....

بــرای انتــظار کشیـــدن

بــه دنیــا آمـــده ایم

همیشـــه یـــک چشممــــان

در انتهـــای کوچـــه

خشـــک شـــده اســـت

و یـــک چشممـــان را

بـــه در نیمـــه بـــاز

دار زده ایـــم

او ســـرزده خواهــــد آمــــد

بــا گلـــی در دســـت

امـــا مـــا انتـــظار کـــس دیـــگری را داریـــم.....!!!!!

Image Hosted by Free Picture Hosting at www.iranxm.com

[ شنبه 9 مهر 1390 ] [ 03:02 ] [ زهرا ]

[ 9 نظر ]