فرشته ها....


_ ول کـــن اون کامپیوتـــــرو...بیا باهم حـــــــرف بزنیم...


عکـــس بندازیم.....غذا درســــــت کنیم....


مـــن چنــــــــد سال بیشــــتر نـــــیستما....


امـــا این کامپیوتر سال به سال نوترش میــــــآد تو بازار...


_ولـــــــــــم کن مامان...


تو هــــــــــم که بلدی همش از ایــــــــن حرفا بزنــــــی...


_از مــــــــــن گفتن بود....


.

.

.

.

.

.

.

خیلیــــــ وقتا زودتر از از چـــــیزی که فکـــــــــــرشو میکنیم دیــــــــــــر میشه...از امروز حواسمون به فـــــرشته های زندگیمون بیشتر باشه...نذاریم دیر بشه...

[ چهارشنبه 20 شهریور 1392 ] [ 14:54 ] [ زهرا ]

[ 7 نظر ]