صرفه جو....

چه کسی فکرش را می کرد !.. 

تویی که .. 

در هر چه فکرش را بکنی !.. 

اسراف میکردی ! 

امروز .. 

که زمان عشق ورزیدن است !.. 

اینگونه .. 

صرفه جو شده ای !!

y92f9dc32m1dbib35ci.jpg


[ شنبه 23 مهر 1390 ] [ 22:40 ] [ زهرا ]

[ 16 نظر ]